Vodomjerni šaht

Grubi razvod vodovodne mreže sa PPR cijevima sa svim potrebnim fazonskim komadima.

 

Razvod kanalizacione mreže sa PVC cijevima sa svim potrebnim fazonskim komadima.